Bëhuni profesional duke u çertifikuar si Lead Auditor për

Çmimi: 900.0 €

Objektivat e trajnimit:

-Kuptoni perkufizimet, konceptet, dhe udhëzimet e menaxhimit te cilësise, të mjedisit, të shëndetit dhe sigurisë në punë
-Kuptoni rendësinë e serive ISO9001:2015, ISO14001:2015 dhe ISO45001:2018
-Kuptoni kërkesat e standardeve ISO9001:2015, ISO14001:2015 dhe ISO45001:2018
-Kuptoni parimet e Menaxhimit te cilësise, të mjedisit, të shëndetit dhe sigurise në punë.
-Kuptoni qasjen e poceseve
-Auditimi i kërkesave
-Si të identifikoni mospërputhjet
-Qëllimi dhe përmbajtja e një raporti auditimi